Fruška gora

Jedini vojvođanski nacionalni park proteže se duž 78 km duge planine koja je u praistoriji predstavljala ostrvo u Panonskom moru. Greben Fruška gore uglavnom je pod šumama, a na padinama se nalaze mozaična staništa pašnjaka, livada, oranica, voćnjaka, vinograda i naselja.


Značajne vrste ptica: krstaš, osičar, jastreb, lastavičar, stepski soko, grlica, ćuk, kukumavka, pupavac, pčelarica, šumska ševa, ćubasta ševa, stepska trepteljka, žuta pliska, šumska trepteljka, crna žuna, siva žuna, seoski detlić, srednji detlić, belovrata muharica, siva senica, dugokljuni puzić, rusi svračak, vuga, žutarica, batokljun, crnogrla strnadica, vinogradska strnadica, crnoglava strnadica i velika strnadica.